stat counter Mone Kamishiraishi, Yosuke Sugino dan Ryusei Yokohama Bintangi Film Live-Action "L-DK Hitotsu Yane no Shita, (Suki) ga Futatsu" - Asian Grup